Zasady korzystania z serwisu doktor-online.pl

1. Z usług serwisu doktor-online.pl mogą skorzystać tylko pacjenci w stanie ogólnym dobrym, przewlekle leczący się, bez dolegliwości zagrażającym życiu.

2. Jeśli pacjent znajduje się w stanie nagłym lub wymagającym pilnego leczenia powinien
niezwłocznie zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu lub Nocnej i Świątecznej Opieki
Zdrowotnej lub Szpitalnego Oddziału Ratunkowego lub pod numer alarmowy 112 lub 999.

3. Z serwisu mogą korzystać wyłącznie pacjenci, którzy z określonego powodu nie mogą udać
się do swojego lekarza osobiście. Świadczenia zdrowotne udzielane za pomocą serwisu
doktor-online.pl nie mogą zastępować regularnych i osobistych wizyt u lekarza.

4. Pacjent po skorzystaniu z serwisu doktor-online.pl powinien w najbliższym czasie udać się na
wizytę kontrolną u lekarza celem wykonania kontrolnych badań i weryfikacji sposobu
leczenia.

5. Pacjent korzystający z serwisu doktor-online.pl może uzyskać e-receptę na lek doraźny lub
uzyskać e-receptę na leki przewlekle stosowane. Nie ma możliwości włączanie nowych leków
do przewlekłej terapii czy też modyfikowania ustalonego leczenia przez lekarza
prowadzącego

6. Wypełnienie formularza wywiadu lekarskiego, równoznaczne jest z wyrażeniem świadomej
zgody na badanie za pomocą systemów teleinformatycznych.

7. Korzystanie z usług serwisu doktor-online.pl generuje powstanie dokumentacji medycznej
Pacjenta. Pacjent ma prawo do wglądu na zasadach określonych w przepisach prawa
powszechnie obowiązującego. 

8. Na pacjencie spoczywa obowiązek udzielenia pełnych odpowiedzi w formularzu,
kompletnych danych i informacji zgodnych z prawdą i stanem faktycznym. Jest to warunkiem
właściwego udzielenia świadczenia zdrowotnego. Za skutki podania błędnych, niepełnych,
nieprawdziwych lub niezgodnych ze stanem faktycznym odpowiedzi, danych i informacji,
wyłączna odpowiedzialność spoczywa na pacjencie.

9. Niedopuszczalne jest podszywanie się pod inne osoby podając nieprawdziwe dane osobowe
oraz podając dokumentacje medyczną osób trzecich

10. Zastrzeżone jest prawo lekarza do odmowy skonsultowania pacjenta za pomocą systemu
teleinformatycznego w sytuacji naruszenia zasad bądź stwierdzenia objawów chorobowych
wymagających niezwłocznego udania się do lekarza pierwszego kontaktu lub Nocnej i
Świątecznej Opieki Zdrowotnej lub Szpitalnego Oddziału Ratunkowego lub zgłoszenia się pod
numer alarmowy 112 lub 999

11. Lekarz zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia usługi medycznej zamówionej w
serwisie doktor-online.pl w sytuacji stwierdzenia częstego nadużywania przez Pacjenta
systemu telemedycznego do uzyskiwania e-recepty lub zwolnienia lekarskiego, które nie były
przedzielone w tym czasie wizytami u swojego lekarza; o czym wspomniano w pkt.4.

12. Za zakupione usługi medyczne (konsultacje) w serwisie doktor-online.pl, które nie zostały
zrealizowane, zostanie zwrócona pełna kwota płatności w terminie do 5 dni roboczych. Zwrot nie przysługuje w sytuacji, gdy konsultacja lekarska odbyła się, lecz lekarz nie miał wskazań medycznych do wystawienia e-recepty lub zwolnienia lekarskiego

13. Na Pacjencie spoczywa obowiązek dostarczenia dokumentacji medycznej wymaganej przez lekarza celem przeprowadzenia poprawnej konsultacji lekarskiej na odległość.

14. Pacjent jest świadomy, że przyjmowanie jakiegokolwiek leku, wiąże się z ryzykiem
wystąpienia działań niepożądanych wyszczególnionych w charakterystyce produktu
leczniczego jak i w nim nie wymienionym. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań
niepożądanych pacjent powinien niezwłocznie zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu lub
Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej lub Szpitalnego Oddziału Ratunkowego lub
zadzwonić się pod numer alarmowy 112 lub 999.