Polityka prywatności

 E-gabinet
adam.zebrowski.doktor-online.pl

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem
strony internetowej adam.zebrowski.doktor-online.pl jest lek. Adam Żebrowski wykonujący/a
działalność leczniczą pod firmą COSTAMED Indywidualna Praktyka
Lekarska Adam Żebrowski adres siedziby: Stanisława Bodycha 120/8 kod
pocztowy 05-820 Piastów NIP: 5342511953 REGON: 363303937, wpisaną
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres
poczty elektronicznej: info@doktor-online.pl, zwany dalej „Administrator”,

2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem
strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10
maja 2018 r.

2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES
ZBIERANIA DANYCH

1. CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA.

Administrator
przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony doktor-online.pl w
przypadku:skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora,
oprócz uzyskanych zgód, jest art. 9 ust. 2 lit h Rozporządzenia tj.
„przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub
medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy
medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego,
leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub
zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa
członkowskiego […]” oraz art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia tj. prawnie
uzasadniony interes realizowany przez Administratora.
2. Cele realizowane przez Administratora w związku z powyższym to:
rejestracja pacjentów, świadczenie usług medycznych, rozliczanie
świadczonych usług, udostępnianie danych medycznych, archiwizacja

3. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH
OSOBOWYCH.
Administrator przetwarza następujące kategorie danych
osobowych użytkownika:

1. Imię i nazwisko,
2. Data urodzenia,
3. Adres (zamieszkania),
4. Adres e-mail,
5. Numer telefonu,
6. Numer PESEL
7. Dane medyczne

4. OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH.

Dane osobowe
użytkowników przechowywane są przez Administratora:

1. W związku z zawarciem umowy i w celu jej realizacji – przez okres
obowiązywania umowy, a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym
przez przepisy prawa, jak również przez okres niezbędny do ustalenia i
dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami;
2. W związku z realizacją obowiązku nałożonego przepisem prawa przez okres
w nim określony – m.in. ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
3. W zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed
zgłoszonymi roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń
wynikających z umowy lub z innego tytułu.

5. INFORMACJA O ODBIORACH DANYCH OSOBOWYCH

Dane są przeznaczone dla Administratora oraz mogą być przekazane
następującym odbiorcom:

1. Podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom lub organom uprawnionym do otrzymania od Administratora danych osobowych lub
uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
2. Podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do
świadczenia przez Administratora usług medycznych (np. ZUS w przypadku
wystawienia e-ZLA);
3. Podmiotowi świadczącemu usługi hostingowe w celu zapisania i
przechowywania danych na serwerze na podstawie zawartej z
Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
(dotyczy danych adresowych i kontaktowych podawanych przez
Użytkownika za pośrednictwem strony internetowej doktor-online.pl);
4. podmiotom świadczącym usługi płatności online;

6. INFORMACJE O FORMULARZACH

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie
czasu, adres IP).
3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą
powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego
formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz
adresu url strony zawierającej formularz.
4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji
konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia
serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo
kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

7. TWOJE PRAWA I DODATKOWE INFORMACJE O SPOSOBIE WYKORZYSTANIA DANYCH

 Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

• dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
• ich sprostowania,
• usunięcia,
• ograniczenia przetwarzania,
• oraz przenoszenia danych.2. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania
wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu
wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,
w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w
przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania,
nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń.
3. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi
Serwisu.
5. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu
świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez
Administratora marketingu bezpośredniego.
6. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu
przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza
teren Unii Europejskiej.

8.METODY OCHRONY DANYCH STOSOWANE PRZEZ OPERATORA

1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie
transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na
stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na
docelowym serwerze.

9. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w
szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych
Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której
pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny
numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika
Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której
użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i
hasła;
2. realizacji celów określonych powyżej w części “Istotne techniki
marketingowe”;
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
„sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są
plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub
wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w
parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka
internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w
urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany
ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików
cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies
Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja
przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu
podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w
USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą
w USA).

10.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające
ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz
kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących
przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne
zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione,
danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje
się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa
polskiego.